STRAŻ MIEJSKA WIELICZKA

PLAC SKULIMOWSKIEGO 2

32-020 WIELICZKA

TEL. 12 278 21 05, 12 288 11 99 

FAX 12 289 35 10

Biuletyn Informacji Publicznej

e-mail: straz@wieliczka.eu

 

STRAŻ MIEJSKA W WIELICZCE INFORMUJE

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Straż Miejska w Wieliczce realizuje powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – mają one nadany priorytet i są realizowane z pełnym zaangażowaniem sił I środków.

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam:

 

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):

– dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

– organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

– prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

 

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Klauzula informacyjna RODO

 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:
 
1.  Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Pl. M. Skulimowskiego 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email: ado@straz.wieliczka.eu
2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Wieliczce na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;
a/ Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możliwe jest przetwarzanie do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską w Wieliczce;
b/  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz ADO;
c/ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej Wieliczce, w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego;
d/ Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;
e/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w Wieliczce, np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.
3.  Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej;
4.  Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody;
7.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa;
8.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3;
10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu); 
11.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi, oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.