Przejdź do treści
SM1
Przejdź do stopki

Rodo

Treść

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Pl. Mieczysława Skulimowskiego 2.
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • Poprzez adres e-mail: ado@straz.wieliczka.eu
 • Telefonicznie: 12 278 21 05.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • Poprzez adres e-mail: straz@wieliczka.eu
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na podstawie:
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie   przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał – co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
 • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

6969